Verduurzamen is mensenwerk
Directeur Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Josja van der Veer

In gesprek met

Niels werkt sinds kort als hovenier in opleiding bij een duurzaam groenbedrijf. Hiervoor werkte hij 17 jaar lang als kok. Dankzij een omscholingstraject van het UWV en een Oriëntatiedag van Baan met Toekomst kwam hij erachter wat hij echt wilde: werken in het groen. Lees het hele verhaal.

Niels verruilde de keuken voor de tuin
Afspraken met werkgevers
Grote opgave energiesector
Uitbreiding met groen-sector
Verbinding sociale en fysieke domein

Het programma Duurzame Stad, Duurzame Banen is onlosmakelijk verbonden met projecten die de stad helpen verduurzamen. Waar de nadruk oorspronkelijk lag op het omscholen van Amsterdammers geraakt door de coronapandemie naar banen in de bouw en techniek, ligt deze de laatste 2 jaar op het aantrekken van personeel in deze sectoren

Verduurzamen is mensenwerk

Het programma Duurzame Stad, Duurzame Banen is onlosmakelijk verbonden met projecten die de stad helpen verduurzamen. Waar de nadruk oorspronkelijk lag op het omscholen van Amsterdammers geraakt door de coronapandemie naar banen in de bouw en techniek, ligt deze de laatste 2 jaar op het aantrekken van personeel in deze sectoren

Verbinding sociale en fysieke domein

Het tekort aan vakkrachten is groot en dit neemt de komende jaren alleen maar toe. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van de plannen om de stad sneller te verduurzamen. Daar komen nog de ambities van het College bij om versneld de stad voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering zoals beschreven in de aanpak Onze stad van morgen. De verbinding tussen het sociale en fysieke domein wordt daarom alleen maar belangrijker.

Uitbreiding met groen-sector

Het was vanuit dit oogpunt dan ook een logische stap om onze bestaande community uit te breiden met werkgevers uit de groensector. Deze sector levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de stad. Ook biedt het laagdrempelige baankansen voor zij-instromers. Bedrijven en opleiders uit de groensector waren voor het eerst aanwezig op het grote Oriëntatie Evenement van 7 juni. Inmiddels hebben we een mooie samenwerking met zo’n 12 opleiders en werkgevers in de groensector en hebben een aantal zij-instromers hun weg inmiddels gevonden naar opleidingen of leer-werktrajecten bij opleiders en groenbedrijven. Ook starten we in 2024 in samenwerking met het Carrièrecentrum een pilot waarbij de gemeente Amsterdam werkgever wordt voor groen-medewerkers. We onderzoeken of dit vervolgens ook mogelijk is voor de technieksector.

We kunnen in nieuwe aanbestedingen nog slimmere afspraken maken over het omscholen van personeel naar banen waar de komende jaren veel behoefte aan is. In 2024 verkennen we met inkoop en Bureau Social Return of we een pilot kunnen starten, waarbij het voor werkgevers makkelijker is om de SROI (social return on investment)- afspraken na te komen door bijvoorbeeld algemene omscholingstrajecten op te zetten.

Afspraken met werkgevers

Er is een enorme opgave vanuit de energietransitie voor de infrasector. Ons stroomnet raakt overvol door het toenemende gebruik van elektriciteit voor o.a. auto’s en de komst van steeds meer zonnepanelen en windturbines. De capaciteit van ons ondergrondse elektriciteitsnetwerk moet daarom vergroot worden en klaargemaakt voor de overgang naar nieuwe energiebronnen, zoals wind, water en zon. Daar zijn veel nieuwe vakkrachten voor nodig. Wij werken nauw samen met Infra Groot-Amsterdam, een samenwerking tussen bedrijven in de energie- en watersector om vakkrachten aan te trekken. Hier plaatsen wij regelmatig zij-instromers voor leer- en werktrajecten.

Grote opgave energiesector
Interview

Niels werkt sinds kort als hovenier in opleiding bij een duurzaam groenbedrijf. Hiervoor werkte hij 17 jaar lang als kok. Dankzij een omscholingstraject van het UWV en een Oriëntatiedag van Baan met Toekomst kwam hij erachter wat hij echt wilde: werken in het groen. Lees het hele verhaal.

Niels verruilde de keuken voor de tuin

Josja van der Veer

Directeur Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Wat zijn de uitdagingen waar de stad voor staat de komende jaren? 

De opwarming van de aarde gaat harder en sneller dan ooit gemeten. Ook voor Amsterdam heeft dit ernstige en steeds sneller gevolgen: een toename van extreme neerslag, hittestress, droogte en zeespiegelstijging. Niet alleen moeten we hier de Amsterdammers tegen beschermen, we moeten ook alles op alles zetten om klimaatverandering tegen te gaan. We gaan daarom versnellen in de energietransitie, in circulair, in de groene en gezonde stad. Maar ook vooral investeren in een stad die bescherming krijgt tegen toenemende hittestress en overstromingen.

Waarom is de inzet vakmensen voor de verduurzaming van Amsterdam zo belangrijk? 

Als we een duurzame, circulaire en gezonde stad willen, dan is het heel belangrijk dat we de komende jaren op alle vlakken (praktisch, theoretisch, wetenschappelijk) talent aantrekken en verder ontwikkelen. De arbeidsmarkt is aan het veranderen en dat vraagt om een aantal vaardigheden die op dit moment schaars zijn. Een belangrijke rol is hierbij nu al weggelegd voor zij-instromers. Zij kunnen direct ingezet worden in banen waar op dit moment krapte is. Daarnaast moeten we ook investeren in het aanpassen van het opleidingsaanbod en dit aantrekkelijker maken om nieuw talent aan te trekken. Zo blijven we ook in de toekomst verzekerd van voldoende instroom. Dit past ook heel goed bij de recent uitgebrachte MBO-agenda.

Waar zie jij kansen?

De overheid kan al deze veranderingen niet alleen realiseren. We hebben hierbij de hulp nodig van meerdere partijen. Door het aangaan van samenwerkingen met partners in de publieke en private sector kunnen we onze doelen versneld behalen. Wij kunnen onze netwerken in de energietransitie, bouw en circulaire economie nog beter inzetten. Ook biedt dit weer nieuwe kansen om gezamenlijk op te trekken in opdrachten die de stad verduurzamen en het aantrekken van nieuw personeel. Zo staan er grote verduurzamingstrajecten op stapel van de woningvoorraad van woningbouwcorporaties. Dit levert weer allerlei nieuwe banen op. In de uitvoering van de openbare ruimte kunnen wij de krachten bundelen met de nutsbedrijven. Ook het inkoopproces van de gemeente Amsterdam is een belangrijk instrument om onze duurzame ambities te realiseren. Het is een krachtige stimulans naar de markt toe om te verduurzamen.

Wat is jouw droom voor de toekomst?

Ik zie klimaatrechtvaardigheid als sleutel tot succes in de ontwikkeling van een duurzame stad, waar volop ruimte is voor innovatie, met intensieve betrokkenheid van Amsterdammers, ondernemers en het onderwijs op alle niveaus.

Mijn droom: “Een duurzame stad waar de gevolgen van klimaatverandering voor iedereen rechtvaardig verdeeld zijn en waar volop ruimte is voor innovatie en een intensieve betrokkenheid van Amsterdammers, ondernemers en het onderwijs op alle niveaus.”

Josja: