Een baan met toekomst voor iedereen

Ilana had een succesvolle carrière in het sportmanagement en als manager in de IT. Toch wilde ze liever met haar handen werken. Ze verruilde het kantoor daarom voor een baan als timmervrouw bij een bouwbedrijf. Lees het hele verhaal.

Ilana stapte over naar een baan in de bouw

Senior Adviseur Werkgeversdiensten van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Guido Broeders

In gesprek met

Aanbod voor HBO/ WO’ers
Vrouwen in de techniek

In februari 2023 verrasten wij Suzanne Vroon met een Baan met Toekomst taart. Zij was de 100e geplaatste kandidaat van ons programma. Suzanne startte in een BBL-opleiding Technicus Mechatronica Systemen bij opleider Tetrix.

Suzanne Vroon in het zonnetje gezet als 100e geplaatste kandidaat
Voorschakeltrajecten
Anderstaligen

Het programma Duurzame Stad, Duurzame Banen richt zich op iedereen met interesse in werken in de bouw, techniek en groen. Toch zijn er groepen zij-instromers die drempels ervaren bij hun overstap naar een baan in deze sectoren. Samen met onze partners zoeken we naar oplossingen, zodat ook deze zij-instromers een passende baan vinden.

Een baan met toekomst voor iedereen

Het programma Duurzame Stad, Duurzame Banen richt zich op iedereen met interesse in werken in de bouw, techniek en groen. Toch zijn er groepen zij-instromers die drempels ervaren bij hun overstap naar een baan in deze sectoren. Samen met onze partners zoeken we naar oplossingen, zodat ook deze zij-instromers een passende baan vinden.

Zo zien wij een grote groep potentiële medewerkers voor de bouw, techniek en het groen die niet kunnen starten in een baan, omdat zij de Nederlandse taal nog niet spreken. Bij veel banen is dit een voorwaarde. Een aantal van deze anderstaligen dreigt hierdoor buiten de boot te vallen. Zij kiezen uit nood voor een baan waarbij het geen probleem is dat zij de taal nog niet spreken, zoals een baan in de horeca. De kans dat zij alsnog een overstap zullen maken, wordt hierdoor kleiner. Een gemiste kans voor de werknemer in kwestie, maar ook voor de werkgever. Daarom zijn wij in gesprek met werkgevers, het onderwijs en het Werkgeversservicepunt om deze doelgroep sneller en beter te laten instromen. Zo bieden we het programma Taal op de Werkvloer als er een groep anderstalige werknemers tegelijk start. Ook zijn er startbanen waarbij het volstaat om Engels te spreken. Doel hierbij is wel dat de medewerker uiteindelijk de taal leert en zo een opleiding of certificaat kan behalen. We onderzoeken wat de succesfactoren zijn voor het slagen van zulke trajecten. Ook zetten we in op trajecten voor statushouders. Er zijn verschillende goede voorbeelden die we als uitgangspunt nemen en beoordelen op schaalbaarheid. Uitgangspunt is steeds dat er aan de achterkant gecommitteerde werkgevers klaar staan, waar medewerkers na een succesvolle afronding van hun traject aan de slag kunnen.

Anderstaligen

We gaan door met de voorschakeltrajecten van Amsterdamwerkt!, het reïntegratiebedrijf van de gemeente Amsterdam dat trajecten aanbiedt aan mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk. We werken hierbij altijd met voorschakels die aansluiten op leerwerktrajecten van werkgevers. Zo kunnen kandidaten na afronding van het traject bij Amsterdamwerkt! direct starten in een betaalde baan. Er zijn inmiddels voorschakels in de techniek, bouw, metaal en groen. We verstevigen de aansluiting met werkgevers. Samen met opleidende bedrijven en werkgevers maken we afspraken over de voorwaarden voor een betaalde baan. Welke competenties en vaardigheden zijn noodzakelijk? Welke andere zaken geven een werkgever het vertrouwen in een kandidaat? Zo bouwen we met elkaar aan een structuur waar we potentiële medewerkers in hun eigen tempo begeleiden, omscholen en plaatsen binnen de sector.

Voorschakeltrajecten

Ook zien we dat er bij vrouwen veel belangstelling voor een loopbaan in de bouw en techniek. Het aandeel vrouwen neemt toe in technische beroepen, hoewel dit vergeleken met mannen nog klein is. Om meer vrouwen te inspireren om te kiezen voor een baan in deze sector, laten we al vrouwelijke rolmodellen zien in onze communicatie en campagne (zie ook: Raadsinformatiebrief Techniekmonitor Amsterdam en afhandeling moties ‘Gendersensitiviteit in beroepsoriëntatie en toeleiding tot werk’ en ’Stimuleren van hybride Docentschap’). We hebben partijen die zich richten op vrouwen uitgenodigd op onze Oriëntatiedagen. Hoewel we graag meer vrouwen willen plaatsen, lopen we tegen een aantal drempels aan. Zoals de mogelijkheid om in deeltijd te werken of met flexibele werktijden. De wil is er bij veel werkgevers wel, maar in de praktijk blijkt het lastig te organiseren en vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden. Veranderingen hierin komen langzaam op gang. Met de partners met wie we samenwerken, kijken we hier kritisch naar. We willen immers elke vrouw die bij ons binnenkomt succesvol plaatsen.

Vrouwen in de techniek

Een andere doelgroep waar we ons specifiek op richten zijn zij-instromers met een HBO/ WO- achtergrond. Er is veel behoefte aan hoger opgeleid personeel voor banen zoals projectleider, technisch engineer of calculator die ook voor zij-instromers toegankelijk zijn. We werken hierin samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) binnen het programma Be an Engineer. De studenten binnen dit programma volgen een technische deeltijdstudie en werken daarnaast bij een werkgever. Na het afronden van de studie, kunnen zij stappen maken in de technische sector. Ook is het mogelijk om te starten met een algemene voorbereiding op het HBO-onderwijs. Dit modulaire aanbod wordt afgesloten met een certificaat en is onderdeel van het curriculum. Aankomende studenten die nog niet zeker weten of zij zich willen en kunnen committeren aan een volledige opleiding, kunnen hierdoor beter bepalen of dit past bij hun wensen en ambities. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het onderwijs haar aanbod beter laat aansluiten op de vraag vanuit de zij-instromers. Samen met het werkveld en de HvA blijven we eraan werken om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten.

Aanbod voor HBO/ WO’ers

In februari 2023 verrasten wij Suzanne Vroon met een Baan met Toekomst taart. Zij was de 100e geplaatste kandidaat van ons programma. Suzanne startte in een BBL-opleiding Technicus Mechatronica Systemen bij opleider Tetrix.

Suzanne Vroon in het zonnetje gezet als 100e geplaatste kandidaat

Ilana had een succesvolle carrière in het sportmanagement en als manager in de IT. Toch wilde ze liever met haar handen werken. Ze verruilde het kantoor daarom voor een baan als timmervrouw bij een bouwbedrijf. Lees het hele verhaal.

Ilana stapte over naar een baan in de bouw

Senior Adviseur Werkgeversdiensten van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Guido Broeders

In gesprek met
Wat is en doet het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam?

Het werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) zet zich samen met werkgevers in voor duurzame werkplekken in de regio Groot-Amsterdam voor een diverse groep kandidaten. Dat zijn jongeren, statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en andere gedreven werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Het WSP heeft een divers bestand van werkzoekenden met een onontdekt talent. Met onze werving, selectie en leerwerktrajecten creëren we met onze samenwerkingspartners arbeidsplekken voor hen. En we helpen werkgevers op weg met advies, subsidies en regelingen.

Hoe werken jullie samen met het Loopbaanpad Bouw, Techniek en Groen?

Wij ondersteunen het Loopbaanpad bij de in-, door- en uitstroom van werkzoekenden. Zo attenderen wij de werkzoekenden in ons bestand op de Oriëntatiedagen. Na de Verdiepingsdagen begeleiden wij actief werkzoekenden met een uitkering bij hun overstap naar een baan. Ook nodigen wij onze werkgevers en opleiders uit om deel te nemen aan de onderdelen van het Loopbaanpad. De rol van WSP is verder om samen te kijken hoe er invulling gegeven kan worden aan de Oriëntatie- & Verdiepingsdagen. Ook nemen wij deel aan de sectortafels. Hier denken wij mee over thema’s waar veel bedrijven mee te maken hebben, zoals het aannemen van anderstaligen, het gebrek aan tijd om kandidaten te begeleiden of het verbeteren van het imago van een sub-branche.

Welke mogelijkheden zijn er voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun overstap naar een andere baan?

Goede vraag! We zijn er voor iedereen die wil en kan werken. Dat kan ook iemand zijn met een baan. Vaak moeten deze mensen het vak opnieuw leren en ontdekken of dit wel bij hen past. Dan kan het lastig zijn om over te stappen. Voor wie extra ondersteuning nodig heeft, hebben wij verschillende mogelijkheden. Zoals een voorschakeltraject bij AmsterdamWerkt! om te kijken of de werkzoekende geschikt is voor een bepaalde functie, of hij of zij wil of kan leren en de vaardigheden heeft om een functie goed uit te kunnen oefenen. Ook kun je denken aan extra ondersteuning van een coach om de kandidaat te begeleiden en uitval te voorkomen. Of de inzet van (financiële)regelingen, zoals een proefplaatsing met behoud van uitkering of loonkostensubsidie.

Welke uitdagingen en kansen zie jij voor jullie doelgroep wat betreft werken in de technieksector?

Er is een tekort aan vakkrachten in de bouw, techniek en het groen. De kandidaten uit ons bestand hebben vaak nog geen werkervaring en moeten eerst opgeleid worden. Soms doorloopt een kandidaat een heel traject en komen we erachter dat het vak toch niet helemaal geschikt is voor hem of haar. Ook zien we dat een aantal werkzoekenden uitvalt door privéomstandigheden of vanwege hun achtergrond (taal/ cultuur) of houding en gedrag. Ook aan de kant van werkgevers zien we soms drempels: er is te weinig tijd of capaciteit om de kandidaat te begeleiden. Of de werkcultuur sluit niet aan bij de kandidaat.

Wat is jouw droom voor de toekomst?

Ik ben enthousiast over het concept Baan met toekomst. Kandidaten kunnen zich eerst breed oriënteren en kijken waar hun mogelijkheden liggen. Daarna kunnen ze zich verder verdiepen in een sub-branche. De kandidaat weet zo beter wat hij of zij wil en of hij of zij hiervoor geschikt is. Ik zou het mooi vinden als we nog meer gaan werken met concepten als proeftuinen of beroepentuinen waar kandidaten zich kunnen oriënteren.

Guido:

Mijn droom: Ik zou het mooi vinden als we nog meer gaan werken met concepten als proeftuinen of beroepentuinen waar kandidaten zich kunnen oriënteren.”