Samenwerken aan de toekomst

Programmadirecteur bij Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam

Martin de Haan

Eva Weel in gesprek met

Loopbaanpaden en RWC
Arbeidsmatchplatform
Sectortafels
Uitbreiding netwerk

De ambitie is dat vanuit het RWC de loop-baanpaden steeds meer onderling gaan samenwerken en elkaar versterken om zo tekorten effectief op te kunnen lossen.

We hebben inmiddels een prachtige community van rond de 70 bedrijven waar we kandidaten plaatsen en ervaringen mee uitwisselen

In onze vorige rapportage vertelden we over de gezamenlijke aanpak van publieke en private partijen om zij-instromers te begeleiden naar een baan in de energiesector. Het afgelopen jaar hebben we deze samenwerking verder uitgebouwd met diverse activiteiten.

Samenwerken aan de toekomst

Programmadirecteur bij Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam

In onze vorige rapportage vertelden we over de gezamenlijke aanpak van publieke en private partijen om zij-instromers te begeleiden naar een baan in de energiesector. Het afgelopen jaar hebben we deze samenwerking verder uitgebouwd met diverse activiteiten.

Uitbreiding netwerk

Dankzij het organiseren van het Oriëntatie Evenement op 7 juni konden we ons netwerk van bedrijven verder uitbreiden en ook verbreden met nieuwe sectoren, zoals infra en groen. We hebben inmiddels een prachtige community van rond de 70 bedrijven waar we kandidaten plaatsen en ervaringen mee uitwisselen. Onze projectleiders en loopbaancoaches onderhouden regelmatig contact met deze bedrijven. Ook delen we elke 2 maanden nieuws, tips en andere informatie aan de hand van een Werkgevers Update.

We hebben inmiddels een prachtige community van rond de 70 bedrijven waar we kandidaten plaatsen en ervaringen mee uitwisselen

Sectortafels

We zijn gestart met sectortafels waar we met betrokken werkgevers uit de verschillende sectoren de knelpunten bespreken die we tegenkomen. Met elkaar proberen we praktische oplossingen uit die het voor werkgevers makkelijker moeten maken om zij-instromers aan te nemen en andersom: we agenderen obstakels bij de werkgevers waar zij-instromers tegenaanlopen. De tafels waar we momenteel samen met partners aan werken zijn: werkgevers-tafel Taal & Statushouders en opleidings- en werkgeverstafel Modulair Opleiden zij-instromers.

Om het voor zij-instromers en werkgevers nog makkelijker te maken om elkaar te vinden, zijn we een samenwerking aangegaan met het Arbeidsmatchplatform. Het Arbeidsmatchplatform is een maatschappelijke non-profit stichting geïnitieerd door 7 grote werkgevers uit de energietransitie. Het helpt zij-instromers aan een baan door hun vaardigheden (skills) te herkennen die ook in een technische omgeving relevant zijn. Met behulp van AI-technologie herkennen we op basis van eerdere functies en werkervaring welke baan het beste past bij een kandidaat. Zo lopen zowel medewerker als werkgever minder risico op een mismatch. Zij-instromers konden voor het eerst kennismaken met het Arbeidsmatchplatform op het Oriëntatie Evenement in juni. Hier konden zij een skills test doen en zich inschrijven op het platform om zo gekoppeld te worden aan werkgevers uit de Baan met Toekomst community.

Arbeidsmatchplatform

De ambitie is dat vanuit het RWC de loop-baanpaden steeds meer onderling gaan samenwerken en elkaar versterken om zo tekorten effectief op te kunnen lossen.

Duurzame Stad, Duurzame Banen is gestart als gemeentelijk programma. Al snel zagen we dat samenwerking op de regionale arbeidsmarkt noodzakelijk was om geïnteresseerde Amsterdammers succesvol te kunnen laten instromen in de bouw en techniek. Zo is in 2022 het Loopbaanpad Bouw & Techniek ontstaan, dat deel uitmaakt van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC), een publiek-private netwerkorganisatie. In een loopbaanpad werken werkgevers, brancheorganisaties, publieke- en private onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV en bestaande samenwerkingsverbanden samen om vraagstukken op het gebied van personeel op te lossen.

Binnen het RWC zijn inmiddels ook de Loopbaanpaden Zorg & Welzijn, Transport & Logistiek en ICT ontwikkeld. De loopbaanpaden richten zich op de tekortsectoren die essentieel zijn om onze stad draaiende te houden. Het RWC ondersteunt en faciliteert de loopbaanpaden door het bestaande aanbod op het gebied van oriëntatie, het opleidingsaanbod en de match naar werk te bundelen als één geheel richting de tekortsectoren. De ambitie is dat vanuit het RWC de loopbaanpaden steeds meer onderling gaan samenwerken en elkaar versterken om zo tekorten effectief op te kunnen lossen. We hebben het loopbaanpad Bouw & Techniek flink uitgebreid met nieuwe werkgevers/ opleiders. Ook de groen-sector is hieraan toegevoegd. We heten voortaan Loopbaanpad Bouw, Techniek en Groen.

Loopbaanpaden en RWC
In gesprek

Eva Weel en Martin de Haan

Om echte veranderingen op de arbeidsmarkt te kunnen realiseren, hebben we de sector hard nodig. Daarom is ons programma aangesloten bij het Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam (ASTA). ASTA heeft een brede vertegenwoordiging van partijen die actief zijn op de technische arbeidsmarkt en veel te maken hebben met de klimaatambities en de energietransitie. Dit is de plek om onze knelpunten te agenderen en samen te werken aan oplossingen. We zijn met ASTA in gesprek hoe we hierin meer gezamenlijk op kunnen trekken.

Een paar vragen aan Martin over de uitdagingen van de sector en de rol van ASTA hierbij.

ASTA is opgezet om de inzet van bestaand en nieuw personeel voor de energietransitie te versnellen in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Het netwerk bestaat uit publiek en private partners, zoals regionale overheden, vakbonden, opleidingsfondsen, onderwijsinstellingen die kennis en ervaring uitwisselen over arbeidsmarktvraagstukken in de technische sectoren van de regio Groot-Amsterdam. We bundelen initiatieven en netwerken die zich bezighouden met het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en zij-instroom in de technische sector. Wij willen een werkbare, duurzame structuur en samenwerking creëren tussen de partners die hieraan werken. We richten ons hierbij op het gezamenlijke belang. Ook zetten we in op arbeidsmarktcoaching en verspreiden we een aanbodkrant met beschikbare kandidaten.

Waarom is ASTA opgezet?

We hebben binnen ASTA knelpunten benoemd die een ‘bottleneck’ zijn in de versnelling van de energietransitie. Dat zijn: de kloof tussen het taalniveau van anderstaligen en wat werkgevers eisen, de begeleidingstekorten binnen bedrijven en onderwijs, het salarisgat, de discussie fulltime versus parttime, de mismatch tussen de potentie van de kandidaat en de wensen van de werkgever en de duurzame inzet van arbeidsmarktcoaches als sleutel tot een succesvolle plaatsing van kandidaten. Deze knelpunten hebben nu onze aandacht en we zoeken gezamenlijk oplossingen. Aan ons om deze drempels weg te nemen, structuur aan te brengen en dit proces te stroomlijnen en te faciliteren.

Welke uitdagingen en kansen zie jij voor de technieksector?

Het is mijn droom, als Amsterdammer, dat we voor de mensen in deze geweldige stad (en regio) een zij-instroomsysteem opzetten waarin het mogelijk is om zonder problemen over te stappen naar een baan met impact. Een baan met toekomst. Mét economische impact voor het mkb: zonder goed opgeleide en gemotiveerde mensen kunnen zij niet de economische en duurzame motor zijn die de regio nodig heeft om te versnellen. Ik ben ervan overtuigd dat, als we de handen ineenslaan en focus houden op ons gezamenlijk belang, we de beste zij-instroomregio van Nederland worden. En dat we als voorlopers de Gouden Poort vormen voor onze regio.

Wat is jouw droom voor de toekomst?

Martin:

“Mijn droom: Als Amsterdammer wens ik dat we voor de mensen in deze geweldige stad
(en regio) een zij-instroomsysteem opzetten waarin het mogelijk is om zonder problemen over te stappen naar een baan met impact.”