Inleiding

Er wordt nog te weinig rekening gehouden met de potentiële instroom van andere groepen werknemers

Een grote drempel is ook dat het onderwijs lang niet altijd goed op de arbeidsmarkt aansluit.

Gouden Poort
Krachten bundelen
Aansluiting onderwijs
Extra maatregelen
Aanbod anderstaligen
Knelpunten

De techniekbranche en de overheid pakken de steeds groter wordende personeelstekorten aan. De branchorganisaties lanceerden het Aanvalsplan Techniek en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceerde het Actieplan Groene en Digitale Banen. Beide initiatieven dienen het doel om meer mensen te laten kiezen en te behouden voor de bouw en techniek.

Inleiding

Als er geen grote veranderingen doorgevoerd worden, wordt het onmogelijk om als aantrekkelijke branche voldoende vakkrachten te werven en te behouden. Dan blijven de trajecten die we aanbieden onvoldoende schaalbaar en lukt het ons niet om écht de slagen te maken die nodig zijn. Ook voor de overheid ligt er een taak. Daarom onderzoekt het kabinet extra maatregelen die het voor zij-instromers veel aantrekkelijker moeten maken om in te stromen in een essentiële kraptesector (Kamerbrief Aanvulling Maatregelen Arbeidsmarktkrapte van begin februari 2023).

Extra maatregelen
Knelpunten

De problematiek en de aanbevelingen die in deze plannen benoemd worden, sluiten aan op de knelpunten die we zelf eerder in ons programma bloot gelegd hebben en die ook door Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam (ASTA) worden gesignaleerd, een netwerk van partijen actief op de technische arbeidsmarkt. Het is positief dat we op verschillende niveaus tot dezelfde conclusies komen. Zo benoemen we allemaal het gebrek aan modern werkgeverschap en de behoefte aan een cultuurverandering. Er is sprake van te lage (start)salarissen tijdens de omscholingsperiode en te weinig flexibiliteit qua arbeidsuren en starttijden. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met de potentiële instroom van andere groepen werknemers, zoals mensen met een niet-Westerse achtergrond, vrouwen en arbeidsgehandicapten. De sectoren zijn nog onvoldoende divers en inclusief waardoor werknemers de sectoren voortijdig weer verlaten.

Er wordt nog te weinig rekening gehouden met de potentiële instroom van andere groepen werknemers

Een ander groot knelpunt is dat er voor anderstaligen nog geen goed aanbod is: er wordt mensen geadviseerd om eerst taallessen te volgen en daarna te starten met een BBL-opleiding, waar minimaal een B1-taalniveau voor nodig is. Maar daarmee laten we een grote groep potentiële zij-instromers links liggen met als resultaat dat een ingenieur uit Syrië in een magazijn terecht komt of in de horeca belandt. En dat is ontzettend zonde! Het zou helpen als we trajecten dusdanig kunnen inrichten dat deze groep direct kan beginnen bij een werkgever in een technische startbaan en tegelijkertijd taallessen kan volgen. Dit soort initiatieven zijn er wel, maar vooral op kleine schaal.

Aanbod anderstaligen

Een grote drempel is ook dat het onderwijs lang niet altijd goed op de arbeidsmarkt aansluit.

Aansluiting onderwijs

Een grote drempel is ook dat het onderwijs lang niet altijd goed op de arbeidsmarkt aansluit: niet elke zij-instromer wenst een volledige BBL-opleiding te volgen, maar wordt nu min of meer gedwongen voor ‘the full package’ te gaan. Het aanbod van certificeerbare eenheden van een opleiding, een praktijkverklaring of een andere (kort) gerichte opleiding is essentieel om het aantal om- en bijscholingen te vergroten. Daar werken we samen met partners aan.

Krachten bundelen

Het blijft een uitdaging om beter en slimmer onze krachten bundelen, zoals we ook al hebben geconstateerd in voorgaande voortgangsrapportages. Met alle goede bedoelingen zijn we soms op verschillende tafels met hetzelfde onderwerp bezig en weten we elkaar niet altijd te vinden. Alle betrokken partijen, de provincie, de arbeidsmarktregio, de Metropool Regio Amsterdam en de verschillende Publiek Private Samenwerkingen, moeten beter met elkaar afstemmen, zodat we elkaar versterken in plaats van overlappen. Alle partijen zijn het erover eens dat we moeten kiezen voor bestaande arbeidsmarktstructuren als het Regionaal Werkcentrum en zo versnippering en dubbelingen voorkomen.

Gouden Poort

Daarom hebben wij samen met ASTA het initiatief genomen om een regionale vertaling te maken van de Gouden Poort: samen met bovengenoemde partners werken we toe naar een duidelijke en centrale ingang voor zij-instromers waar alles over werken en leren in de techniek voor werkgevers en werknemers samenkomt.

De techniekbranche en de overheid pakken de steeds groter wordende personeelstekorten aan. De branchorganisaties lanceerden het Aanvalsplan Techniek en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceerde het Actieplan Groene en Digitale Banen. Beide initiatieven dienen het doel om meer mensen te laten kiezen en te behouden voor de bouw en techniek.