Gezondheid, zorg, jeugd, opvang en diversiteit

Oud gebouw van Cordaan met op de achtergrond een flatgebouw

We willen dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en zich kunnen ontwikkelen. Daarom zorgen we voor buurtvoorzieningen die makkelijk bereikbaar zijn, en zijn er buurtteams die hulp bieden om problemen te voorkomen. Als mensen toch hulp nodig hebben, is die beschikbaar, vooral voor mensen die kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd werken we eraan om Amsterdam een stad te maken waar iedereen erbij hoort. Dit doen we door discriminatie tegen te gaan en mensen gelijke kansen te geven.

Illustratie van groepje mensen die elkaar de hand vasthouden

6.1 Basisvoorzieningen

 • We merken dat het gedrag op straat harder wordt en dat steeds meer jongeren mentale problemen ervaren. Daarom hebben we in 2023 extra geïnvesteerd in het jongerenwerk in de stad, vooral in de wijken waar dat het hardst nodig is. De Amsterdamse Jongerenwerk Academie is opgericht om de kwaliteit van het jongerenwerk te verhogen.

6.2 Buurtteam

 • In 2023 hebben we geïnvesteerd in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. De ouder- en kindadviseurs en de medewerkers van de buurtteams zijn hiervoor in duo’s aan de slag gegaan.

 • Afgelopen jaar konden meer Amsterdammers gebruik maken van opvoed- en opgroeiondersteuning. Omdat er 70 nieuwe professionals zijn opgeleid konden er meer themabijeenkomsten en trainingen worden gegeven.

6.3 Individuele voorzieningen

 • De groep dak- en thuisloze mensen groeit. Eind 2023 is het plan Versterking aanpak dakloosheid (2023-2026) vastgesteld, waarmee Amsterdam € 20 miljoen extra investeert. Door deze investering komen 300 tot 400 extra woon- en opvangplekken beschikbaar en is er plek voor 250 mensen in de winteropvang. We investeren meer in het voorkómen van dakloosheid.

 • De opvangcapaciteit voor asielzoekers, statushouders en vluchtelingen is vorig jaar vergroot met 1.241 plekken naar in totaal ongeveer 6.900 plekken in onze gemeente.

6.4 Diversiteit

 • Na gesprekken met de vele gemeenschappen en groeperingen in de stad die zich met inclusie en antidiscriminatie bezighouden, hebben we het beleid vernieuwd.

 • De kwartiermakers voor het Nationaal Slavernijmuseum hebben verder gewerkt aan een voorstel voor de locatie en invulling van het museum.

 • Om discriminatie en racisme binnen de gemeentelijke organisatie aan te pakken, zijn fundamentele veranderingen nodig. Als eerste stap zijn externe vertrouwenspersonen aangesteld en hebben we het interne meldpunt versterkt.

Uitgelicht

Gezondheid, zorg, jeugd, opvang en diversiteit

Oud gebouw van Cordaan met op de achtergrond een flatgebouw

We willen dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en zich kunnen ontwikkelen. Daarom zorgen we voor buurtvoorzieningen die makkelijk bereikbaar zijn, en zijn er buurtteams die hulp bieden om problemen te voorkomen. Als mensen toch hulp nodig hebben, is die beschikbaar, vooral voor mensen die kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd werken we eraan om Amsterdam een stad te maken waar iedereen erbij hoort. Dit doen we door discriminatie tegen te gaan en mensen gelijke kansen te geven.

Illustratie van groepje mensen die elkaar de hand vasthouden

6.1 Basisvoorzieningen

 • We merken dat het gedrag op straat harder wordt en dat steeds meer jongeren mentale problemen ervaren. Daarom hebben we in 2023 extra geïnvesteerd in het jongerenwerk in de stad, vooral in de wijken waar dat het hardst nodig is. De Amsterdamse Jongerenwerk Academie is opgericht om de kwaliteit van het jongerenwerk te verhogen.

6.2 Buurtteam

 • In 2023 hebben we geïnvesteerd in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. De ouder- en kindadviseurs en de medewerkers van de buurtteams zijn hiervoor in duo’s aan de slag gegaan.

 • Afgelopen jaar konden meer Amsterdammers gebruik maken van opvoed- en opgroeiondersteuning. Omdat er 70 nieuwe professionals zijn opgeleid konden er meer themabijeenkomsten en trainingen worden gegeven.

6.3 Individuele voorzieningen

 • De groep dak- en thuisloze mensen groeit. Eind 2023 is het plan Versterking aanpak dakloosheid (2023-2026) vastgesteld, waarmee Amsterdam € 20 miljoen extra investeert. Door deze investering komen 300 tot 400 extra woon- en opvangplekken beschikbaar en is er plek voor 250 mensen in de winteropvang. We investeren meer in het voorkómen van dakloosheid.

 • De opvangcapaciteit voor asielzoekers, statushouders en vluchtelingen is vorig jaar vergroot met 1.241 plekken naar in totaal ongeveer 6.900 plekken in onze gemeente.

6.4 Diversiteit

 • Na gesprekken met de vele gemeenschappen en groeperingen in de stad die zich met inclusie en antidiscriminatie bezighouden, hebben we het beleid vernieuwd.

 • De kwartiermakers voor het Nationaal Slavernijmuseum hebben verder gewerkt aan een voorstel voor de locatie en invulling van het museum.

 • Om discriminatie en racisme binnen de gemeentelijke organisatie aan te pakken, zijn fundamentele veranderingen nodig. Als eerste stap zijn externe vertrouwenspersonen aangesteld en hebben we het interne meldpunt versterkt.

Uitgelicht