Jobhunter vind baan via WSP
Na het afronden van de instroomtraining en een lange bemiddelingsperiode is hij in september 2016 gestart bij van der Valk Transport in het Westelijk Havengebied als loodsmedewerker.

De jobhunter had deze baan gevonden via het Werkgeverservicepunt. Omdat de werkgever en de jobcoach twijfelden of het ging lukken is er voor een proefplaatsing gekozen. Cencilo moest namelijk ver reizen, van Amsterdam Gein naar Portsmuiden, Westpoort, met de metro en de bus. Cencilo startte met weinig verwachtingen, ideeën en dromen. Voor zijn gevoel had hij twee jaar stil gezeten en hij vond dat hij iets moest gaan doen.

Inzet en flexibiliteit
Cencilo heeft zich vanaf dag 1 altijd ingezet en zich flexibel opgesteld. Tijdens de proefplaatsingsperiode heeft hij zijn heftruckdiploma gehaald en op 1 december 2016 kreeg hij een fulltime dienstverband bij Van der Valk Transport. De afgelopen jaren mocht Cencilo zijn rijbewijs halen en hij mag gebruik maken van een auto van de werkgever. Hij ging zelfstandig wonen, is van zijn schulden af en heeft inmiddels een vaste aanstelling. Na een ziekenhuisopname heeft Cencilo een knop omgezet, hij is gaan sporten (kickboksen) anders gaan eten en enorm afgevallen.

Werkgever geniet van ontwikkeling medewerkers
Binnen het bedrijf is Cencilio voor een aantal taken onmisbaar, als hij er niet is zijn er taken waarvan niemand weet hoe het moet. Daarnaast wordt zijn takenlijstje steeds groter. We hebben de werkgever Joost van der Valk gevraagd waarom hij dit voor Cencilo doet. “Ik werk voor mijn plezier en geniet ervan als mijn medewerkers zich ontwikkelen.” En die ontwikkeling en inzet moet beloond worden, zeker in deze moeilijke tijd.

Droombaan komt dichterbij
Als klap op de vuurpijl geeft de werkgever hem nu de kans om zijn groot rijbewijs te gaan halen. Cencilo kan daarmee op nog meer taken worden ingezet en misschien kan hij ooit zelfs zijn droombaan bereiken.

Cencilo is in 2015 door het ROC van Amsterdam aangemeld voor jobcoaching bij de gemeente Amsterdam. Een mbo niveau 2 opleiding lukte niet en Cencilo wilde graag verder. Op dat moment woonde hij begeleid, had hij financiële problemen waar hij graag vanaf wilde en behoorlijk overgewicht. Zijn grote wens was om internationaal chauffeur te worden met een hond naast hem in de cabine.

Thijs Bos

Teammanager Sociaal Werk

Begin 2023 zijn vertegenwoordigers van de Amsterdamse pro/vso scholen uitgenodigd om de samenwerking met de gemeente Amsterdam te evalueren. Vertegenwoordigers van de scholen gingen hiervoor tijdens 5 bijeenkomsten in gesprek met de aan hen gekoppelde jobcoaches en consulenten beschut werk.
De jobcoaches en consulenten die actief zijn binnen de pro/vso aanpak hebben samen een aantal onderwerpen vastgesteld voor de evaluatie.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen onderwerpen over de samenwerking tussen de contactpersonen van de school en de jobcoach/consulent en het aanbod dat vanuit de gemeente voor de scholen beschikbaar is. We hebben geëvalueerd vanuit het gedachtengoed van het waarderende onderzoek. Hieronder staan de uitkomsten die herkenbaar zijn binnen de gehele aanpak. Bijzonderheden per school worden met de school besproken.

Samenwerking contactpersonen

Over het algemeen verloopt de samenwerking tussen de contactpersonen van de scholen en de gemeente erg goed. Het werken met vaste contactpersonen zorgt ervoor dat men elkaar makkelijk weet te vinden en de leerlingen snel gekoppeld kunnen worden aan de juiste professional van de gemeente.

De routekaart
De algemene samenwerkingsafspraken tussen de scholen en de gemeente Amsterdam zijn geformuleerd op de routekaart*. Over het algemeen wordt de werkwijze in de routekaart gebruikt en wordt de routekaart ingezet als hulpmiddel om samen afspraken te maken die passen bij de school. Bij veel scholen is de routekaart zelf niet bekend. De jobcoach maakt dan afspraken met de routekaart in het achterhoofd. Er zijn verschillen per school. Zo worden op een aantal scholen rond maart/april de gesprekken met leerlingen gehouden volgens de routekaart. Bij andere scholen wordt gekozen om per uitstromende leerling een gesprek te plannen zodra dat van toepassing is.

Download de routekaart

 • Bij een aantal andere scholen kwam uit de evaluatie naar voren dat meer aanwezigheid en zichtbaarheid van de jobcoach gewenst is. Hier worden afspraken gemaakt waar de jobcoach kan werken in de school en hoe ervoor wordt gezorgd dat er contact met leerlingen wordt gemaakt

 • Tenslotte komt naar voren dat de meeste leerlingen niet op hun stageplaats worden gezien door de jobcoach. Het bezoeken van de stageplaats kan veel informatie geven over de leerling. Bovendien kan het bijdragen aan de verbinding die de jobcoach met de leerling wil maken.

Aanwezigheid van de jobcoach op de school
Binnen de sluitende aanpak is de jobcoach het eerste aanspreekpunt voor de school. Meestal is het belangrijk dat leerlingen de jobcoach al een beetje leren kennen voordat de gesprekken over uitstroom van school naar werk worden gepland. Bij een aantal scholen is de aanwezigheid van de jobcoach goed georganiseerd. De jobcoach is, afhankelijk van de wens bij betreffende school, goed in beeld.

 • Scholen geven aan de beoordeling van de leerling liever op een later moment te willen doen.

 • De lopende ontwikkeling afwachten van een doelgroepenmodel (een ondersteunende tool voor de juiste inschatting) waarbij gekeken wordt wat de leerling op zowel cognitief als emotioneel gebied (aan)kan.

De uitstroomprofielen
Het is lastig het juiste uitstroomprofiel van de leerling in te schatten. Kennis over de verschillende mogelijkheden helpt maar het blijft ingewikkeld om de mogelijkheden van de leerling in te schatten en op de juiste manier te koppelen aan een uitstroomprofiel. Juist omdat er allerlei factoren spelen; bijvoorbeeld omdat er problemen/invloeden zijn van tijdelijke aard en leerlingen zich nog ontwikkelen en er wensen zijn vanuit ouders en de leerling zelf. Daarnaast speelt ook het toekomstige werkgebied mee en de behoefte aan begeleiding. Het blijft een grijs gebied.

Samenwerking met beschut werk
De ervaring met beschut werk is verschillend. Dit is deels te verklaren doordat de consulenten beschut werk voornamelijk de focus hadden op de samenwerking met de vso scholen. Sinds kort zijn aan alle scholen vaste consulenten beschut werk gekoppeld. Het is fijn dat er vaste aanspreekpunten zijn. Regelmatig ontmoeten de stagecoördinatoren en de nieuwe contactpersoon vanuit beschut werk elkaar voor het eerst op de evaluatie bijeenkomsten. Niet alle scholen hebben een intensieve samenwerking nodig. Zij hebben maar enkele gevallen per jaar die voor beschut werk in aanmerking komen.

 • Andere scholen willen meer informatie over beschut werk, en de samenwerking versterken.

Collega's Beschut Werk bij dagbestedingsmarkt Orion College

Specifieke problemen behorend bij de groep jongeren

In de gesprekken is met regelmaat aan de orde gekomen dat er specifieke problemen worden ervaren die passen bij de leerlingen op de betreffende school. Zo is het erg ingewikkeld voor jongeren met gedragsproblemen om de stap naar werk of onderwijs te maken. De begeleiding en het geduld dat erbij nodig is, is niet of nauwelijks beschikbaar. De jongeren zijn vaak slecht te motiveren voor dagbesteding of vrijwilligerswerk omdat zij betaald willen worden. De beschikbare plekken binnen dagbesteding en vrijwilligerswerk zijn schaars. Ook zijn stages voor deze groep moeilijk te organiseren.
Specifieke kennis behorend bij de doelgroep jongeren met een status is vereist. De groep ongedocumenteerden is moeilijk vast te houden. Voor jongeren met een status geldt dat er vaak een tolk nodig is om goede dienstverlening te kunnen bieden.
Jongeren met de diagnose in het autistisch spectrum zijn moeilijk te plaatsen op een stage en de overstap naar het mbo is regelmatig te groot. Ingewikkeld kan het ook zijn voor jongeren die rolstoel gebonden zijn, ADL (ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen) nodig hebben of aan een progressieve ziekte leiden. Daarnaast is de bijzondere groep naar voren gekomen waarbij sprake is van een combinatie van een auditieve beperking, LVB en/ of psychiatrische problematiek. Voor deze groep is het moeilijk is om passende plekken te vinden en is de stap naar werk meestal te groot. Voor jongeren op het vso blijkt het lastig om het PGB budget in te zetten tijdens het lopen van stage voor dagbesteding, waardoor de jongere vaak geen stage loopt.

De overgang naar het mbo
Door het aangepaste toelatingsrecht (iedereen heeft nu toelichtingsrecht op een mbo-opleiding) is de doorstroming naar het mbo fors toegenomen. In vrijwel alle gesprekken komt naar voren dat de overgang naar het mbo problemen geeft. Er is veel te zeggen voor het toelaten van studenten op het mbo en hen de kans te bieden om een startkwalificatie te behalen. Echter men ziet dat op het mbo de begeleidingsbehoefte van de student laat wordt gesignaleerd en meestal onvoldoende ingevuld kan worden.

 • Bij een aantal scholen kan de mogelijkheid nog worden benut om de jobcoach ook gesprekken te laten voeren met leerlingen met MBO uitstroomprofiel.

 • Mogelijk kunnen alternatieven met het behalen van deelcertificaten zorgen voor een grotere uitstroom naar werk. Als jongeren op niveau certificaten kunnen behalen zonder de verplichtingen van school, kan dat de keuze beïnvloeden.

Leerlingen met het uitstroomprofiel mbo worden soms wel en soms niet gesproken door de jobcoach. Voor zowel de jobcoach als de stagecoördinator kan het nieuw zijn dat ook voor deze groep gesprekken met een jobcoach mogelijk zijn. De jobcoach neemt deze leerlingen dan niet direct op, maar heeft na de start op het mbo een paar contactmomenten om de leerling te volgen en deze bij eventuele uitval op school alsnog naar werk te begeleiden.

Voor veel leerlingen die naar het mbo gaan wordt geen ABA formulier (aanvraagformulier beoordeling arbeidsvermogen) ingevuld. Dit wil de leerlingen en/ of diens familie vaak niet. De school blijft het wel actief aanbieden.

 • Op sommige scholen zou de jobcoach wat vaker kunnen terugkeren in de klas met een bepaald onderwerp. Dan wordt breder geïnformeerd en leren de leerlingen de jobcoach beter kennen.

 • De ouderavonden worden vaak erg slecht bezocht waardoor de voorlichting erg weinig ouders bereikt. Creatieve oplossingen, waarbij de jobcoach bijvoorbeeld een workshop geeft over de dienstverlening tijdens een event op school, kunnen ervoor zorgen dat de ouders alsnog worden bereikt.

 • Het zou helpen als er meer recente filmpjes zijn met voorbeelden van bijvoorbeeld oud leerlingen. Dit is herkenbaar voor leerlingen en kan hen motiveren te kiezen voor de route naar werk.

Voorlichting
Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over de dienstverlening van de gemeente Amsterdam. De presentaties van de jobcoach in de klassen werken goed.

 • Dit zou meer gestructureerd kunnen gebeuren.

Terugkoppeling door de jobcoach
De terugkoppeling over leerlingen die in caseload zijn gekomen is erg verschillend per jobcoach. Er wordt teruggekoppeld bij contacten die op de school plaatsvinden.

 • De wens vanuit de scholen is om de sluitende aanpak zoals die in de gemeente Amsterdam werkt, te verbreden naar de omliggende gemeenten.

Samenwerking in de regio
De hoge mate van tevredenheid over de samenwerking met de gemeente Amsterdam wordt niet ervaren met gemeentes in de regio. Als leerlingen aangemeld moeten worden bij omliggende gemeenten, dan moet de contactpersoon van de school vaak lang wachten en herhaalde verzoeken doen, wil de casus opgepakt worden. Bovendien is er veel onbekendheid met de doelgroep bij de omliggende gemeenten en sluit de werkwijze niet aan bij wat de leerlingen nodig hebben in de overgang van school naar werk. De jobcoaching wordt meestal uitbesteed waardoor er meerdere personen/ organisaties betrokken worden.

Samen verbeteringen aanbrengen

Renée Kraaij, coördineert de pro-roc trajecten en is sinds 2 jaar de netwerkcoördinator pro/vso voor de regio groot Amsterdam in het landelijk pro/vso netwerk. Renée organiseert sinds 4 jaar het stagecoördinatoren overleg dat 6 keer per jaar gehouden wordt voor het netwerk in de regio Groot Amsterdam. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van pro/vso scholen uit de hele regio, de gemeente Amsterdam, werkgevers, UWV, mbo scholen en trajectaanbieders.

 • De samenwerking tussen de scholen en Amsterdamwerkt! kan beter gecoördineerd worden. Hiervoor is intussen afgesproken dat twee stagecoördinatoren de coördinatie op zich nemen zodat de samenwerking versterkt wordt en de mogelijkheden goed worden benut. Het is nu bijvoorbeeld nog onduidelijk wat Amsterdamwerkt! allemaal te bieden heeft. Zodra dat duidelijker is, kan de behoefte worden geïnventariseerd.

Aanbod van de gemeente Amsterdam

Amsterdamwerkt!
De afgelopen periode is de samenwerking met Amsterdamwerkt! versterkt. Er zijn nu mogelijkheden voor snuffelstages en het halen van certificaten.

 • De handleiding is nog erg beperkt en vraagt om herziening.

 • Er is behoefte aan meer filmpjes. Dit geldt niet alleen voor VR brillen maar in het algemeen.

VR brillen
De VR brillen zijn op een deel van de scholen gebruikt. Vanuit andere scholen is interesse getoond. Het is een goed middel voor leerlingen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Met de bril krijg je een virtuele rondleiding bij een bedrijf en zie je mensen aan het werk.

 • Een aantal scholen vindt het een interessante mogelijkheid en is geïnteresseerd hier meer over te horen.

 • Naast de mogelijkheden vanuit de participatiewet is de behoefte geuit aan vergoedingen voor stages. Dit werkt motiverend voor jongeren. Ondersteuning bij passende en liefst betaalde stages in de techniek is gewenst.

Betaalde stage in het pro/vso

Als een betaalde bijbaan op school gebruikt wordt als stageplaats, kan de jobcoach van de gemeente coaching op het werk bieden en kunnen subsidies ingezet worden. Dat is een voordeel voor de werkgever. Deze afspraak is nog niet bij elke school bekend. Als de baan is gevonden, kan de jobcoach worden betrokken. Zo kunnen meer leerlingen hun bijbaan laten omzetten naar een betaalde stage met jobcoaching. Het valt de gemeente op dat hiervoor zo’n één leerling per jaar wordt aangemeld.

 • Enkele scholen hadden nog geen gebruik gemaakt van dit aanbod en hebben de contactgegevens gekregen.

Bedrijfsbezoeken
De scholen blijven graag gebruik maken van het aanbod om leerlingen en docenten zich te laten oriënteren bij bedrijven. Inmiddels wordt dit door het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) georganiseerd. Zij bieden nu de mogelijkheid voor meer maatwerk; scholen kunnen nu het hele jaar door afspreken voor een bedrijfsbezoek en niet alle scholen hoeven dit op dezelfde dag te doen zoals voorheen. Zo kunnen er kleinere groepen leerlingen gerichte bedrijven bezoeken. Daarnaast blijft het wenselijk met een groep docenten de bedrijven bezoeken om een goed beeld van de praktijd te houden. De individuele bezoeken aan de bedrijven zijn wel lastiger te plannen, maar de scholen kunnen hierin nu flexibel met de contactpersonen van het WSP afspraken maken.

Docentendag oktober 2022. Uitleg werken op het water.

Wensen

Naast de besproken onderwerpen is tijdens de evaluatie gevraagd om aan te geven wat nog meer zou kunnen bijdragen aan de overgang van onderwijs naar werk voor deze leerlingen. Welke dromen en wensen zijn er? Deze wensen komen in de Vooruitblik aan de orde.

Tot slot
Over het algemeen is er heel positief op gereageerd dat de aanpak is geëvalueerd. Het is fijn te horen dat het belang van deze evaluatie wordt gezien. Deze evaluatie vond plaats met alle scholen pro/vso. Het zou goed zijn dit over een aantal jaar te herhalen. Daarnaast zou een regelmatige evaluatie met individuele scholen goed zijn. Dit wordt met de jobcoaches besproken en opgepakt met de contactpersonen op de school.

Wij danken iedereen voor de medewerking aan deze evaluatie en kijken uit naar onze verdere samenwerking in de toekomst.

 • De routekaart was alleen op jobcoaching gericht, intussen is de regeling beschut werk aan de routekaart toegevoegd en is de afspraak gemaakt de routekaart nog eens te versturen naar de scholen.

 • Voor enkele scholen wordt de routekaart aangepast zodat deze goed past bij de specifieke kenmerken van de school.

Projectmanager
Sociaal Werkkoepel

Thijs Bos

Begin 2023 zijn vertegenwoordigers van de Amsterdamse pro/vso scholen uitgenodigd om de samenwerking met de gemeente Amsterdam te evalueren. Vertegenwoordigers van de scholen gingen hiervoor tijdens 5 bijeenkomsten in gesprek met de aan hen gekoppelde jobcoaches en consulenten beschut werk.
De jobcoaches en consulenten die actief zijn binnen de pro/vso aanpak hebben samen een aantal onderwerpen vastgesteld voor de evaluatie.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen onderwerpen over de samenwerking tussen de contactpersonen van de school en de jobcoach/consulent en het aanbod dat vanuit de gemeente voor de scholen beschikbaar is. We hebben geëvalueerd vanuit het gedachtengoed van het waarderende onderzoek. Hieronder staan de uitkomsten die herkenbaar zijn binnen de gehele aanpak. Bijzonderheden per school worden met de school besproken.

Samenwerking contactpersonen

Over het algemeen verloopt de samenwerking tussen de contactpersonen van de scholen en de gemeente erg goed. Het werken met vaste contactpersonen zorgt ervoor dat men elkaar makkelijk weet te vinden en de leerlingen snel gekoppeld kunnen worden aan de juiste professional van de gemeente.


De routekaart
De algemene samenwerkingsafspraken tussen de scholen en de gemeente Amsterdam zijn geformuleerd op de routekaart*. Over het algemeen wordt de werkwijze in de routekaart gebruikt en wordt de routekaart ingezet als hulpmiddel om samen afspraken te maken die passen bij de school. Bij veel scholen is de routekaart zelf niet bekend. De jobcoach maakt dan afspraken met de routekaart in het achterhoofd. Er zijn verschillen per school. Zo worden op een aantal scholen rond maart/april de gesprekken met leerlingen gehouden volgens de routekaart. Bij andere scholen wordt gekozen om per uitstromende leerling een gesprek te plannen zodra dat van toepassing is.

 • De routekaart was alleen op jobcoaching gericht, intussen is de regeling beschut werk aan de routekaart toegevoegd en is de afspraak gemaakt de routekaart nog eens te versturen naar de scholen.

 • Voor enkele scholen wordt de routekaart aangepast zodat deze goed past bij de specifieke kenmerken van de school.

Wij danken iedereen voor de medewerking aan deze evaluatie en kijken uit naar onze verdere samenwerking in de toekomst.

Samen verbeteringen aanbrengen

Volgens Renée gaat de samenwerking met de gemeente Amsterdam heel goed, iedereen kent elkaar, de lijnen zijn kort en er wordt vanuit de gemeente goed meegedacht en knelpunten worden vrij snel opgepakt. De gemeente weet goed wat er speelt en door de komst van de regionaal coördinator jeugdwerkgelegenheid komt er nu ook meer aandacht en verbinding met de partijen in de regio. Al kan dat nog beter.

Netwerkfunctie meer inhoud geven
In 2014 was Renée betrokken bij de vorming van de sluitende aanpak pro/vso in Amsterdam. Haar doel is om de netwerkfunctie meer inhoud te geven. Zij doet dit door landelijke en regionale thema’s te bespreken, steeds meer partijen aan te laten sluiten en de lijntjes zo kort mogelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is dat het UWV en het SBB vanaf schooljaar 2023-2024 aansluiten bij het coördinatorenoverleg om zo het netwerk nog meer sluitend te maken.Zo zijn het UWV en het SBB (samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs) ook het komende stagecoördinatorenoverleg weer aanwezig. Ook wil ze graag samen verbeteringen aanbrengen en mogelijkheden creëren. Ze is betrokken bij het project Woonhulp dat door Cordaan, de pro/vso scholen, ROC van Amsterdam en de gemeente Amsterdam tot stand is gekomen.

Onderdeel van landelijk netwerk
Het landelijk netwerk waar zij in zit namens de regio is twee jaar geleden klein begonnen en is op dit moment bijna dekkend, op een paar regio’s na is iedere regio vertegenwoordigd. Het is een diverse groep, niet alleen omdat de regio’s van elkaar verschillen in grootte maar ook de deelnemers verschillen. Een netwerk coördinator kan een stage coördinator zijn maar ook iemand van de gemeente of een andere organisatie.

Wens
Als Renée nog iets zou mogen wensen is dat we goed gaan samenwerken om de uitvoering van de wet ‘van school naar duurzaam werk’ vorm te geven. Ze wil graag meer weten wat dit voor haar netwerk gaat betekenen. Ze hoopt ook dat de samenwerking met Amsterdamwerkt! structureel gaat worden en dat we vooral gaan kijken hoe we de aansluiting tussen de pro/vso jongeren en de mogelijkheden in de techniek en zorg kunnen verbeteren. Want er zijn genoeg werkzaamheden in die banen die pro/vso jongeren goed kunnen doen.

Renée Kraaij, coördineert de pro-roc trajecten en is sinds 2 jaar de netwerkcoördinator pro/vso voor de regio groot Amsterdam in het landelijk pro/vso netwerk. Renée organiseert sinds 4 jaar het stagecoördinatoren overleg dat 6 keer per jaar gehouden wordt voor het netwerk in de regio Groot Amsterdam. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van pro/vso scholen uit de hele regio, de gemeente Amsterdam, werkgevers, UWV, mbo scholen en trajectaanbieders. www.vsopro.nl

Wensen

Naast de besproken onderwerpen is tijdens de evaluatie gevraagd om aan te geven wat nog meer zou kunnen bijdragen aan de overgang van onderwijs naar werk voor deze leerlingen. Welke dromen en wensen zijn er? Deze wensen komen in de Vooruitblik aan de orde.

Tot slot
Over het algemeen is er heel positief op gereageerd dat de aanpak is geëvalueerd. Het is fijn te horen dat het belang van deze evaluatie wordt gezien. Deze evaluatie vond plaats met alle scholen pro/vso. Het zou goed zijn dit over een aantal jaar te herhalen. Daarnaast zou een regelmatige evaluatie met individuele scholen goed zijn. Dit wordt met de jobcoaches besproken en opgepakt met de contactpersonen op de school.

Docentendag oktober 2022. Uitleg werken op het water.

Bedrijfsbezoeken
De scholen blijven graag gebruik maken van het aanbod om leerlingen en docenten zich te laten oriënteren bij bedrijven. Inmiddels wordt dit door het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) georganiseerd. Zij bieden nu de mogelijkheid voor meer maatwerk; scholen kunnen nu het hele jaar door afspreken voor een bedrijfsbezoek en niet alle scholen hoeven dit op dezelfde dag te doen zoals voorheen. Zo kunnen er kleinere groepen leerlingen gerichte bedrijven bezoeken. Daarnaast blijft het wenselijk met een groep docenten de bedrijven bezoeken om een goed beeld van de praktijd te houden. De individuele bezoeken aan de bedrijven zijn wel lastiger te plannen, maar de scholen kunnen hierin nu flexibel met de contactpersonen van het WSP afspraken maken.

 • Enkele scholen hadden nog geen gebruik gemaakt van dit aanbod en hebben de contactgegevens gekregen.

Betaalde stage in het pro/vso
Als een betaalde bijbaan op school gebruikt wordt als stageplaats, kan de jobcoach van de gemeente coaching op het werk bieden en kunnen subsidies ingezet worden. Dat is een voordeel voor de werkgever. Deze afspraak is nog niet bij elke school bekend. Als de baan is gevonden, kan de jobcoach worden betrokken. Zo kunnen meer leerlingen hun bijbaan laten omzetten naar een betaalde stage met jobcoaching. Het valt de gemeente op dat hiervoor zo’n één leerling per jaar wordt aangemeld.

 • Een aantal scholen vindt het een interessante mogelijkheid en is geïnteresseerd hier meer over te horen.

 • Naast de mogelijkheden vanuit de participatiewet is de behoefte geuit aan vergoedingen voor stages. Dit werkt motiverend voor jongeren. Ondersteuning bij passende en liefst betaalde stages in de techniek is gewenst.

VR brillen
De VR brillen zijn op een deel van de scholen gebruikt. Vanuit andere scholen is interesse getoond. Het is een goed middel voor leerlingen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Met de bril krijg je een virtuele rondleiding bij een bedrijf en zie je mensen aan het werk.

 • De handleiding is nog erg beperkt en vraagt om herziening.

 • Er is behoefte aan meer filmpjes. Dit geldt niet alleen voor VR brillen maar in het algemeen.

Aanbod van de gemeente Amsterdam

Amsterdamwerkt!
De afgelopen periode is de samenwerking met Amsterdamwerkt! versterkt. Er zijn nu mogelijkheden voor snuffelstages en het halen van certificaten.

 • De samenwerking tussen de scholen en Amsterdamwerkt! kan beter gecoördineerd worden. Hiervoor is intussen afgesproken dat twee stagecoördinatoren de coördinatie op zich nemen zodat de samenwerking versterkt wordt en de mogelijkheden goed worden benut. Het is nu bijvoorbeeld nog onduidelijk wat Amsterdamwerkt! allemaal te bieden heeft. Zodra dat duidelijker is, kan de behoefte worden geïnventariseerd.

Samen verbeteringen aanbrengen

Renée Kraaij, coördineert de pro-roc trajecten en is sinds 2 jaar de netwerkcoördinator pro/vso voor de regio groot Amsterdam in het landelijk pro/vso netwerk. Renée organiseert sinds 4 jaar het stagecoördinatoren overleg dat 6 keer per jaar gehouden wordt voor het netwerk in de regio Groot Amsterdam. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van pro/vso scholen uit de hele regio, de gemeente Amsterdam, werkgevers, UWV, mbo scholen en trajectaanbieders.

Samenwerking in de regio
De hoge mate van tevredenheid over de samenwerking met de gemeente Amsterdam wordt niet ervaren met gemeentes in de regio. Als leerlingen aangemeld moeten worden bij omliggende gemeenten, dan moet de contactpersoon van de school vaak lang wachten en herhaalde verzoeken doen, wil de casus opgepakt worden. Bovendien is er veel onbekendheid met de doelgroep bij de omliggende gemeenten en sluit de werkwijze niet aan bij wat de leerlingen nodig hebben in de overgang van school naar werk. De jobcoaching wordt meestal uitbesteed waardoor er meerdere personen/ organisaties betrokken worden.

 • De wens vanuit de scholen is om de sluitende aanpak zoals die in de gemeente Amsterdam werkt, te verbreden naar de omliggende gemeenten.

Collega's Beschut Werk bij dagbestedingsmarkt Orion College

Leerlingen met het uitstroomprofiel mbo worden soms wel en soms niet gesproken door de jobcoach. Voor zowel de jobcoach als de stagecoördinator kan het nieuw zijn dat ook voor deze groep gesprekken met een jobcoach mogelijk zijn. De jobcoach neemt deze leerlingen dan niet direct op, maar heeft na de start op het mbo een paar contactmomenten om de leerling te volgen en deze bij eventuele uitval op school alsnog naar werk te begeleiden.

Voor veel leerlingen die naar het mbo gaan wordt geen ABA formulier (aanvraagformulier beoordeling arbeidsvermogen) ingevuld. Dit wil de leerlingen en/ of diens familie vaak niet. De school blijft het wel actief aanbieden.

 • Bij een aantal scholen kan de mogelijkheid nog worden benut om de jobcoach ook gesprekken te laten voeren met leerlingen met MBO uitstroomprofiel.

 • Mogelijk kunnen alternatieven met het behalen van deelcertificaten zorgen voor een grotere uitstroom naar werk. Als jongeren op niveau certificaten kunnen behalen zonder de verplichtingen van school, kan dat de keuze beïnvloeden.

De overgang naar het mbo
Door het aangepaste toelatingsrecht (iedereen heeft nu toelichtingsrecht op een mbo-opleiding) is de doorstroming naar het mbo fors toegenomen. In vrijwel alle gesprekken komt naar voren dat de overgang naar het mbo problemen geeft. Er is veel te zeggen voor het toelaten van studenten op het mbo en hen de kans te bieden om een startkwalificatie te behalen. Echter men ziet dat op het mbo de begeleidingsbehoefte van de student laat wordt gesignaleerd en meestal onvoldoende ingevuld kan worden.

Specifieke problemen behorend bij de groep jongeren

In de gesprekken is met regelmaat aan de orde gekomen dat er specifieke problemen worden ervaren die passen bij de leerlingen op de betreffende school. Zo is het erg ingewikkeld voor jongeren met gedragsproblemen om de stap naar werk of onderwijs te maken. De begeleiding en het geduld dat erbij nodig is, is niet of nauwelijks beschikbaar. De jongeren zijn vaak slecht te motiveren voor dagbesteding of vrijwilligerswerk omdat zij betaald willen worden. De beschikbare plekken binnen dagbesteding en vrijwilligerswerk zijn schaars. Ook zijn stages voor deze groep moeilijk te organiseren.
Voor jongeren met een status geldt dat er vaak een tolk nodig is om goede dienstverlening te kunnen bieden. Specifieke kennis is hiervoor vereist. De groep ongedocumenteerden is moeilijk vast te houden.
Jongeren met de diagnose in het autistisch spectrum zijn moeilijk te plaatsen op een stage en de overstap naar het mbo is regelmatig te groot. Ingewikkeld kan het ook zijn voor jongeren die rolstoel gebonden zijn, ADL (ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen) nodig hebben of aan een progressieve ziekte leiden. Daarnaast is de bijzondere groep naar voren gekomen waarbij sprake is van een combinatie van een auditieve beperking, LVB en/ of psychiatrische problematiek. Voor deze groep is het moeilijk is om passende plekken te vinden en is de stap naar werk meestal te groot. Voor jongeren op het vso blijkt het lastig om het PGB budget in te zetten tijdens het lopen van stage voor dagbesteding, waardoor de jongere vaak geen stage loopt.

Samenwerking met beschut werk
De ervaring met beschut werk is verschillend. Dit is deels te verklaren doordat de consulenten beschut werk voornamelijk de focus hadden op de samenwerking met de vso scholen. Sinds kort zijn aan alle scholen vaste consulenten beschut werk gekoppeld. Het is fijn dat er vaste aanspreekpunten zijn. Regelmatig ontmoeten de stagecoördinatoren en de nieuwe contactpersoon vanuit beschut werk elkaar voor het eerst op de evaluatie bijeenkomsten. Niet alle scholen hebben een intensieve samenwerking nodig. Zij hebben maar enkele gevallen per jaar die voor beschut werk in aanmerking komen.

 • Andere scholen willen meer informatie over beschut werk, en de samenwerking versterken.

Terugkoppeling door de jobcoach
De terugkoppeling over leerlingen die in caseload zijn gekomen is erg verschillend per jobcoach. Er wordt teruggekoppeld bij contacten die op de school plaatsvinden.

 • Dit zou meer gestructureerd kunnen gebeuren.

Voorlichting
Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over de dienstverlening van de gemeente Amsterdam. De presentaties van de jobcoach in de klassen werken goed.

 • Op sommige scholen zou de jobcoach wat vaker kunnen terugkeren in de klas met een bepaald onderwerp. Dan wordt breder geïnformeerd en leren de leerlingen de jobcoach beter kennen.

 • De ouderavonden worden vaak erg slecht bezocht waardoor de voorlichting erg weinig ouders bereikt. Creatieve oplossingen, waarbij de jobcoach bijvoorbeeld een workshop geeft over de dienstverlening tijdens een event op school, kunnen ervoor zorgen dat de ouders alsnog worden bereikt.

 • Het zou helpen als er meer recente filmpjes zijn met voorbeelden van bijvoorbeeld oud leerlingen. Dit is herkenbaar voor leerlingen en kan hen motiveren te kiezen voor de route naar werk.

De uitstroomprofielen
Het is lastig het juiste uitstroomprofiel van de leerling in te schatten. Kennis over de verschillende mogelijkheden helpt maar het blijft ingewikkeld om de mogelijkheden van de leerling in te schatten en op de juiste manier te koppelen aan een uitstroomprofiel. Juist omdat er allerlei factoren spelen; bijvoorbeeld omdat er problemen/invloeden zijn van tijdelijke aard en leerlingen zich nog ontwikkelen en er wensen zijn vanuit ouders en de leerling zelf. Daarnaast speelt ook het toekomstige werkgebied mee en de behoefte aan begeleiding. Het blijft een grijs gebied.

 • Scholen geven aan de beoordeling van de leerling liever op een later moment te willen doen.

 • De lopende ontwikkeling afwachten van een doelgroepenmodel (een ondersteunende tool voor de juiste inschatting) waarbij gekeken wordt wat de leerling op zowel cognitief als emotioneel gebied (aan)kan.

Aanwezigheid van de jobcoach op de school

Binnen de sluitende aanpak is de jobcoach het eerste aanspreekpunt voor de school. Meestal is het belangrijk dat leerlingen de jobcoach al een beetje leren kennen voordat de gesprekken over uitstroom van school naar werk worden gepland. Bij een aantal scholen is de aanwezigheid van de jobcoach goed georganiseerd. De jobcoach is, afhankelijk van de wens bij betreffende school, goed in beeld.

 • Bij een aantal andere scholen kwam uit de evaluatie naar voren dat meer aanwezigheid en zichtbaarheid van de jobcoach gewenst is. Hier worden afspraken gemaakt waar de jobcoach kan werken en hoe ervoor wordt gezorgd dat er contact met leerlingen wordt gemaakt

 • Tenslotte komt naar voren dat de meeste leerlingen niet op hun stageplaats worden gezien door de jobcoach. Het bezoeken van de stageplaats kan veel informatie geven over de leerling. Bovendien kan het bijdragen aan de verbinding die de jobcoach met de leerling wil maken.

Download de routekaart