De omgevingsvisie als levend verhaal

twee lachende vrouwelijke collega’s samenwerksituatie
knop terug naar begin

Door Frank van den Beuken f.vandenbeuken@amsterdam.nl

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is een levend verhaal. Levend in de zin van dat het verhaal in verschillen praktijken verteld en gebruikt wordt, maar ook in de zin dat het zich verder ontwikkelt. Het begint ermee dat de visie gebruikt wordt, dat mensen zich het verhaal toe-eigenen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten, professionals en niet-professionals.

groententuintjes in binnentuin wijk Amsterdam

Wisselwerking tussen visie en praktijk

De visie geeft richting en ruimte, waarbij verschillende partijen het initiatief kunnen nemen. De doorwerking van de visie krijgt in de praktijk vorm. Niet alleen door de visie uit te werken, maar ook door goed te kijken wat de praktijk nodig heeft en daar de spelregels en uitspraken in de visie op aan te passen.

Verhaallijnen verrijken en verbinden

De omgevingsvisie bevat verschillende verhaallijnen die met elkaar samenhangen. Dat begint al bij de titel: we willen een menselijke metropool zijn. Daar doen we het voor. Amsterdam is en blijft een inspirerende metropool die ertoe doet in de wereld en die bestaat uit lokaal verbonden gemeenschappen in de regio. Een metropool waar mensen zich kunnen ontwikkelen, waar mensen zich veilig en thuis kunnen voelen en die bijdraagt aan een duurzame wereld. Gekoppeld aan deze ambitie, en de opgaven die op de stad afkomen, zijn vijf strategische keuzes benoemd, met verhaallijnen die verder verrijkt en verbonden moeten worden.

vrouw bij toonbank buurtsuper en slager

Dynamisch sturingsinstrument

De omgevingsvisie wordt om de twee jaar gemonitord en kan op basis daarvan periodiek een update krijgen. De tweejaarlijkse monitoring zal in beeld brengen hoe het met de stad gaat in relatie tot de vijf strategische keuzes en in hoeverre de verhaallijnen en kaders uit de visie voldoende houvast bieden en initiatieven uitlokken. Ook wordt er gewerkt aan een uitvoeringsagenda die overzicht en focus biedt in alle activiteiten die samenhangen met de doorwerking van de omgevingsvisie in beleid en projecten. Daarmee wordt de omgevingsvisie, in samenhang met deze uitvoeringsagenda, een dynamisch sturingsinstrument voor de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Deze dynamische invulling van het instrument omgevingsvisie sluit aan op het idee van de beleidscyclus uit de omgevingswet.

Infographic beleidscyclus

De omgevingsvisie als levend verhaal

twee lachende vrouwelijke collega’s samenwerksituatie

Door Frank van den Beuken f.vandenbeuken@amsterdam.nl

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is een levend verhaal. Levend in de zin van dat het verhaal in verschillen praktijken verteld en gebruikt wordt, maar ook in de zin dat het zich verder ontwikkelt. Het begint ermee dat de visie gebruikt wordt, dat mensen zich het verhaal toe-eigenen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten, professionals en niet-professionals.

groententuintjes in binnentuin wijk Amsterdam

Wisselwerking tussen visie en praktijk

De visie geeft richting en ruimte, waarbij verschillende partijen het initiatief kunnen nemen. De doorwerking van de visie krijgt in de praktijk vorm. Niet alleen door de visie uit te werken, maar ook door goed te kijken wat de praktijk nodig heeft en daar de spelregels en uitspraken in de visie op aan te passen.

vrouw bij toonbank buurtsuper en slager

Verhaallijnen verrijken en verbinden

De omgevingsvisie bevat verschillende verhaallijnen die met elkaar samenhangen. Dat begint al bij de titel: we willen een menselijke metropool zijn. Daar doen we het voor. Amsterdam is en blijft een inspirerende metropool die ertoe doet in de wereld en die bestaat uit lokaal verbonden gemeenschappen in de regio. Een metropool waar mensen zich kunnen ontwikkelen, waar mensen zich veilig en thuis kunnen voelen en die bijdraagt aan een duurzame wereld. Gekoppeld aan deze ambitie, en de opgaven die op de stad afkomen, zijn vijf strategische keuzes benoemd, met verhaallijnen die verder verrijkt en verbonden moeten worden.

Dynamisch sturingsinstrument

De omgevingsvisie wordt om de twee jaar gemonitord en kan op basis daarvan periodiek een update krijgen. De tweejaarlijkse monitoring zal in beeld brengen hoe het met de stad gaat in relatie tot de vijf strategische keuzes en in hoeverre de verhaallijnen en kaders uit de visie voldoende houvast bieden en initiatieven uitlokken. Ook wordt er gewerkt aan een uitvoeringsagenda die overzicht en focus biedt in alle activiteiten die samenhangen met de doorwerking van de omgevingsvisie in beleid en projecten. Daarmee wordt de omgevingsvisie, in samenhang met deze uitvoeringsagenda, een dynamisch sturingsinstrument voor de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Deze dynamische invulling van het instrument omgevingsvisie sluit aan op het idee van de beleidscyclus uit de omgevingswet.

De beleidscyclus

De omgevingsvisie maakt deel uit van een zogeheten beleidscyclus, zoals die in de omgevingswet is beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in vier fasen: beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling. Op basis van terugkoppeling (monitoring en evaluatie) kan de cyclus opnieuw worden doorlopen. In de beleidscyclus krijgt het sturen op ruimtelijke kwaliteit en samenhang tussen projecten en op het niveau van de stad en de regio vorm. Daarnaast maakt het ook de samenhang tussen omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en ruimtelijke projecten inzichtelijk. Dit moet in samenhang gezien worden met meer organisch samen stadmaken en met de samenwerking met andere overheden.